MEVZUAT
Kanunlar - Tebliğler - Tüzükler - Özelgeler - Anayasa Mah.Kararları - Bakanlar Kurulu Kararları - Bağ-kur Genelgeleri - BDDK Kararları Başbakanlık Genelgeleri - Danıştay Kararları - Kanun Hük.Kararnameler - Maliye Genelgeleri - Maliye Sirkülerleri - Yargıtay Kararları - Yönetmelikler - Diğer Mevzuat
KANUNLAR TEBLİĞLER
Anayasa Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğleri
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
Bağ-Kur Kanunu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğleri
Basın Kanunu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Gelir Vergisi Genel Tebliğleri
Bireysel Emeklilik Kanunu Harcırah Kanunu Genel Tebliğleri
Borçlar Kanunu Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri
Büyükşehir Belediyesi Kanunu Katma Değer vergisi Tebliğleri
Damga Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğler
Danıştay Kanunu Milli Emlak Genel Tebliğleri
Değerli Kağıtlar Kanunu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
Dernekler Kanunu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tebliğleri
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Smmm Kanunu Tebliğleri
Elektronik İmza Kanunu Tahsilat Genel tebliğleri
Finansal Kiralama Kanunu Taşıt Alım Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
Gelir Vergisi Kanunu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
Harçlar Kanunu Vergi İadesi Hakkında Kanun Tebliğleri ve Bilgiler
İdari Yargılama Usulü Kanunu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
İş Kanunu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği
İşsizlik Sigortası Kanunu Yazar Kasa Genel Tebliğleri
Kabahatler Kanunu
Kamu İhale Kanunu TÜZÜKLER
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Emlak V.'ne Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun İş Güvenliği İle İlgili Tüzük ve Kanunlar
Kat Mülkiyeti Kanunu Konut Kapıcıları Tüzüğü
Katma Değer Vergisi Kanunu Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük
Kurumlar Vergisi Kanunu Tebligat Tüzüğü
Milletlerarası Tahkim Kanunu Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Kurulan Vakıflar Hk.Tüzük
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
Odalar ve Borsalar Kanunu ÖZELGELER
Organik Tarım Kanunu Gelir Vergisi Kanunu
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Katma Değer Vergisi Kanunu
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Ödeme Kaydedici Cihazlar
Serbest Bölgeler Kanunu Vergi Usul Kanunu
SMMM ve YMM Kanunu
Sosyal Sigortalar Kanunu ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
Sigorta Murakabe Kanunu BAKANLAR KURULU KARARLARI
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu BAĞ-KUR GENELGELERİ
Türk Ceza Kanunu BAŞBAKANLIK GENELGELERİ
Türk Medeni Kanunu BDDK KARARLARI
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun DANIŞTAY KARARLARI
Türk Ticaret Kanunu KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu MALİYE GENELGELERİ
Vergi Barışı Kanunu MALİYE SİRKÜLERLERİ
Vergi Usul Kanunu SSK GENELGELERİ
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu YARGITAY KARARLARI
Yapı Denetimi Hakkında Kanun YÖNETMELİKLER
DİĞER MEVZUAT
Bayındırlık Mevzuatı Markalar Mevzuatı
Bilgi Edinme Mevzuatı MEB Mevzuatları
Bireysel Emeklilik Mevzuatı Merkez Bankası Mevzuatı
CE Mevzuatı ÖTV Mevzuatı
Çek Mevzuatı Özel Finans Kurumları Mevzuatı
Dernekler Mevzuatı Sakatlık Mevzuatı
e-Beyanname Mevzuatı Sanayi Bakanlığı Mevzuatı.
e-Bildirge Mevzuatı Serbest Bölgeler Mevzuatı
e-İmza Mevzuatı SMMM Mevzuatı
Ek Vergi Mevzuatı SPK Mevzuatı
Fatura İle İlgili Mevzuat Şirketler Mevzuatı
Finansal Kiralama Mevzuatı Ticari Defterler Mevzuatı
Gıda Bankacılığı Mevzuatı Vakıflar Mevzuatı
İnşaat Mevzuatı Vergi İadesi Mevzuatı
İş Güvenliği Mevzuatı Yabancı Sermaye Mevzuatı
İşkur Mevzuatı Yabancı İşçi Mevzuatı
Kamu İhale Kanunu Mevzuatı Yapı Denetimi Mevzuatı
Kara Para ve Mali Suçlar Mevzuatı Yazar Kasa Mevzuatı
Kooperatif Mevzuatı YTL Mevzuatı
Leasing Mevzuatı Diğer Mevzuat
Yorum Mali Müşavirlik - Gülcan Temiz Bila | Armağan Evler Mah. Mithat Paşa Cad. No: 134 Çakmak İş Merkezi Kat 2 D 38 Ümraniye / İstanbul
Tel-Faks : 0216 335 39 38 Gsm : 0532 509 04 31
Copyright © 2012. Yorum Mali Müşavirlik Design by Arte Medya