PRATİK BİLGİLER
     
   ASGARİ ÜCRET    
     16 Yaşından Büyükler (01.07.2009 - 31.12.2009)...........    693,00 TL  
      16 Yaşından Büyükler (01.01.2009 - 30.06.2009)...........     666,00 TL  
     16 Yaşından Küçükler (01.07.2009 - 31.12.2009)...........     589,50 TL  
      16 Yaşından Küçükler (01.01.2009 - 30.06.2009)...........     567,00 TL  
     
  İŞSİZLİK SİGORTASI  
     İşçi Payı ...............................................................  % 1
      İşveren Payı .........................................................  % 2
     Devlet Katkı Payı ...................................................  % 1  
   
   2009 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  
        8.700,00 TL'ye kadar .................................................................................... % 15
      22.000,00 TL'nin   8.700,00 TL'si için   1.305,00 TL, fazlası ................................ % 20
      50.000,00 TL'nin 22.000,00 TL'si için   3.965,00 TL, fazlası ................................ % 27
      50.000,00 TL'den fazlasının 50.000,00 TL'si için 11.525,00 TL, fazlası .............. % 35
   
   2008 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  
        7.800,00 TL'ye kadar .................................................................................... % 15
      19.800,00 TL'nin   7.800,00 TL'si için 1.170,00 TL, fazlası ............................... % 20
      44.700,00 TL'nin 19.800,00 TL'si için 3.570,00 TL, fazlası ............................... % 27
      44.700,00 TL'den fazlasının 44.700,00 TL'si için 10.293,00 TL, fazlası .............. % 35
   
   2009 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR  
     Ücretlerde ............................................................ Binde 6  
      Avanslarda ........................................................... Binde 7,5  
      Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri .... Binde 7,5  
     Sözleşmeler,Taahhütnameler ve Temliknameler ...... Binde 7,5  
      Kira Sözleşmeleri .................................................. Binde 1,5  
      Kefalet,Teminat ve Rehin Senetleri ......................... Binde 7,5  
      Akreditif ve Kredi Mektupları ................................... Binde 4,5  
      Kambiyo Senetleri ................................................. Binde 7,5  
      İhale Kararları ...................................................... Binde 4,5  
      Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ............................... 25,40 TL  
      Kurumlar Vergisi Beyannamesi ............................... 33,90 TL  
      Muhtasar Beyanname ............................................ 16,90 TL  
        Katma Değer Vergisi Beyannamesi ......................... 16,90 TL  
      Diğer Beyannameler .............................................. 16,90 TL  
     SGK Prim Bildirgeleri ............................................. 12,50 TL  
     Bilançolar ............................................................. 19,60 TL  
      Kar Zarar Cetvelleri ...............................................   9,60 TL  
      İşletme Hesabı Özeti ..............................................   9,60 TL  
     
   YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER    
      Hizmet Süresi

Yıllık İzin Süresi

 
       1 Yıldan  5 Yıla Kadar Olanlar...................................

 14 İş Günü

 
       5 Yıldan 15 Yıla kadar Olanlar..................................  20 İş Günü  
     15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar......................................  26 İş Günü  
     18 Yaşından Küçük İşçiler .........................................  En Az 20 İş Günü  
     
   İHBAR TAZMİNATI VE BİLDİRİM SÜRELERİ    

   Hizmet Süresi

Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı
    6 Aydan Az Sürmüş İşçi için 2 Hafta 2 Haftalık Ücret
    6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi 4 Hafta 4 Haftalık Ücret
    1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi 6 Hafta 6 Haftalık Ücret
    3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi için 8 Hafta 8 Haftalık Ücret
   Not: Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup,sözleşme ile artırılabilir.Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır.İşveren, işçinin bildirim
             süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.
     
  USULSÜZLÜK CEZALARI - 2009 YILI İÇİN    
  Birinci Derece İkinci Derece
     Sermaye Şirketleri ........................................................................   89,00 TL  50,00 TL
     Birinci Sınıf Tüccar ve Ser.Meslek Erbabı .........................................   56,00 TL  28,00 TL
     İkinci Sınıf Tüccarlar ......................................................................   28,00 TL  14,00 TL
     Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle G.V.Tabi Olanlar .....   14,00 TL    7,60 TL
     Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler ...............................................     7,60 TL    3,50 TL
     Gelir Vergisinden Muaf Esnaf ..........................................................     3,50 TL    2,00 TL
     
   ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI - 2009 YILI İÇİN    
     Fatura,Gider Pusulası,Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu vermeyenlere ve almayanlara 160,00 TL'den az, bir
       takvim yılı içinde toplam olarak da 76.000,00 TL'den fazla olmamak üzere; Bu belgelere  yazılması gereken meblağın % 10'u
     Perakende Satış Fişi,Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi,Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi,Taşıma İrsaliyesi,Yolcu Listesi  
         Günlük Müşteri Listesi düzenlemeyenlere,kullanmayanlara ve bulundurmayanlara (Her bir belge nevi için), her tespitte
       7.600,00 TL, yıl içinde de 76.000,00 TL'yi aşmamak üzere ......................................................................   160,00 TL
     Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara ...................................................................   160,00 TL
     Vergi Levhası bulundurmayan ve asmayanlara ......................................................................................   160,00 TL
     Tekdüzen Hesap Planına ve Mali Tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara ....................................... 3.500,00 TL
     Tek vergi numarasının kullanımı ile ilgili mecburiyetlere uyulmaması (Her bir işlem için) ............................    190,00 TL
     Belge basımı ile ilgili bildirim görevini yerine getirmeyen matbaa işletmelerine .........................................    560,00 TL
     Vergi Kimlik Numarası ile ilgili bildirim ödevlerini yerine getirmeyenlere ...................................................    760,00 TL
     Maliye Bakanlığı'nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına ........................    560,00 TL
     Bilgi vermekten çekinenler ile VUK 256,257 ve mükerrer 257.madde hükümlerine uymayan
        a) Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında ......................... 1.600,00 TL  
        b) Serbest Meslek Erbabı Hakkında ........................ 1.600,00 TL  
        c) İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında ...........................    760,00 TL  
        d) Defter Tutan Çiftçiler Hakkında ..........................    760,00 TL  
        e) Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında ....    760,00 TL  
        f) Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar...........    350,00 TL  
     
   2009 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ    

Matrah

Verasetle İntikallerde vergi oranı

İvazsız intikallerde Vergi oranı (%)

                  İlk    160.000,00 TL için 1 10
    Sonra Gelen    350.000,00 TL için 3 15
    Sonra Gelen    760.000,00 TL için 5 20
    Sonra Gelen 1.500.000,00 TL için 7 25
    Matrahın      2.770.000,00 TL yi aşan kısmı 10 30
     
   GECİKME ZAMMI ORANLARI    
     09.07.1998 - 20.01.2000 Tarihleri Arası ................. % 12  
     21.01.2000 - 01.12.2000 Tarihleri Arası ................. %  6  
     02.12.2000 - 28.03.2001 Tarihleri Arası ................. %  5  
     29.03.2001 - 30.01.2002 Tarihleri Arası ................. % 10  
     31.01.2002 - 11.11.2003 Tarihleri Arası ................. %  7  
     12.11.2003 - 01.03.2005 Tarihleri Arası ................. %  4  
     02.03.2005 - 20.04.2006 Tarihleri Arası ................. %  3  
      21.04.2006   Tarihinden İtibaren ............................ %  2,5  
     
   YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI    
     2000 Yılı Yeniden Değerleme Oranı ......................... % 56,0  
     2001 Yılı Yeniden Değerleme Oranı ......................... % 53,2  
     2002 Yılı Yeniden Değerleme Oranı ......................... % 59,0  
     2003 Yılı Yeniden Değerleme Oranı ......................... % 28,5  
     2004 Yılı Yeniden Değerleme Oranı ....................... % 11,2  
     2005 Yılı Yeniden Değerleme Oranı ......................... %   9,8  
       2006 Yılı Yeniden Değerleme Oranı ......................... %   7,8  
     2007 Yılı Yeniden Değerleme Oranı ......................... %   7,2  
     2008 Yılı Yeniden Değerleme Oranı ......................... % 12,0  
     
   DEFTER TUTMA HADLERİ    
Yıllar Yıllık Alış Tutarı

Yıllık Satış Tutarı

Gayrisafi İş Hasılatı Tutarı

İş Hasılatı x 5+Satışlar

2004 80.000,00 109.000,00 44.000,00 80.000,00
2005 88.000,00 120.000,00 48.000,00 88.000,00
2006 96.000,00

130.000,00

52.000,00

96.000,00

2007

            100.000,00

140.000,00 56.000,00

             100.000,00

2008

            107.000,00

150.000,00 60.000,00

             107.000,00 

2009

           119.000,00

168.000,00 67.000,00

            119.000,00

     
   SGK İDARİ PARA CEZALARI    
     İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi
         a) Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara .......................  Asgari Ücret x 3
         b) Bilanço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara .......................  Asgari Ücret x 2
         c) Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara ................................................  Asgari Ücret x 1
     Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi ......  Asgari Ücret x 1
     Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresi  İçinde Kuruma Verilmemesi
         a) Belgenin Asıl Nitelikte Olması Halinde, Belgede Kayıtlı Sigortalı Başına .....  Asgari Ücret x 1/5
         b) Belgenin Ek Nitelikte Olması Halinde,Sigortalı Sayısına Bakılmaksızın .......  Asgari Ücret x 1/8
         c) Belgelerin Hiç Verilmemesi Halinde,  Sigortalı Sayısına Bakılmaksızın .......  Asgari Ücret x 3
         d) Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosunun Süresinde Verilmemesi..........  Asgari Ücret x 2
     Aylık Sigorta Prim ve Hizmet Belgesinin İşyerine Asılmaması .............  Asgari Ücret x 2
     Muayene İçin Verilmesi Gereken Belgenin Verilmemesi .......................  Asgari Ücret x 1
     İbraz Edilen Kayıtların Yönetmelikle Belirl.Usul ve Esaslara Uygun Olmaması Halinde, Her Bir Geçersizlik Hali İçin
         a) Bilanço Esasına Göre Defterler   (Asgari Ücretin 12 Katını Aşmamak Üzere).........  Asgari Ücret x 1/2
         b) Bilanço Esası Dışında Defterler   (Asgari Ücretin  6 Katını Aşmamak Üzere)..........  Asgari Ücret x 1/2
         c) Defter Tutmayanlara                 (Asgari Ücretin  3 Katını Aşmamak Üzere)..........  Asgari Ücret x 1/2
     İşyeri Kayıtlarının İbraz Edilmemesi veya İbraz Edilen Kayıtların Yönetmelikle Belirlenen Usul ve Esaslara
        Uygun  Olmaması Halinde  
         a) Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara ........................  Asgari Ücret x 12
         b) Bilanço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara ........................  Asgari Ücret x  6
         c) Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara .................................................  Asgari Ücret x  3
     
   KIDEM TAZMİNATI TAVANI  
     01.01.2009 - 30.06.2009 ..................................................... 2.260,05 TL
     01.07.2009 - 31.12.2009 ..................................................... 2.365,16 TL
   GEÇİCİ VERGİ ORANI  
      Gelir Vergisi Mükelleflerinde ................................................. % 15
      Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde ........................................... % 20
   KANUNİ FAİZ ORANI  
      01.01.2006 Tarihinden itibaren (Aylık) ....................................... % 0,75
   YEMEK YARDIMI  
     Hizmet Erbabına yapılan yemek yardımları istisnası ................      10,00 TL
   YAZAR KASA  
     Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı.........   670,00 TL
   AMORTİSMAN  
      Amortisman Sınırı (01.01.2009 Tarihinden itibaren)........................   670,00 TL
   MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA  
       2006 Yılı İstisna Tutarı..........................................................  2.200,00 TL
       2007 Yılı İstisna Tutarı.......................................................... 2.300,00 TL
     2008 Yılı İstisna Tutarı.......................................................... 2.400,00 TL
     2009 Yılı İstisna Tutarı.......................................................... 2.600,00 TL
Yorum Mali Müşavirlik - Gülcan Temiz Bila | Armağan Evler Mah. Mithat Paşa Cad. No: 134 Çakmak İş Merkezi Kat 2 D 38 Ümraniye / İstanbul
Tel-Faks : 0216 335 39 38 Gsm : 0532 509 04 31
Copyright © 2012. Yorum Mali Müşavirlik Design by Arte Medya